Get Adobe Flash player
บุคลากรกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดิศักดิ์ คชาไพร
ช่างโยธา
นายพงษ์ธร ก้อนสมบัติ
 
ลูกจ้างประจำส่วนโยธา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประวิท แจ่มนิล
   
พนักงานจ้างตามภารกิจกองช่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอดุลย์ สุขรัตนี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นายจามร ขันธฤกษ์
คนสวน
นายสุพล ขาวเนตร
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑