Get Adobe Flash player
บุคลากรส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวเพ็ญประภา อำรุง
 
พนักงานจ้างตามภารกิจส่วนคลัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวอุษา กอเซ็ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสุกัญญา จินดาวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
นายอติกานต์ ละม้ายวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเพ็ญศรี พวงนิล
   

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑