Get Adobe Flash player
บุคลากรสำนักงานปลัด
 
ปลัด อบต. สำเภาล่ม
นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์
รองปลัด อบต.สำเภาล่ม
นางมาลัย เลิศฤทธิ์
 
เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพูนทรัพย์ พิทักษ์
นักพัฒนาชุมชน
นางนุสรา ปาทาน
นักวิชาการศึกษา
นางวรุณี ทรัพย์เย็น
นิติกร
นายภานุพงค์ ไชยชุมพล
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวชนัญญา นามพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์จิรา มาประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศกร อินทรชิต
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายไพโรจน์ มีชูชีพ
พนักงานจ้างตามภารกิจสำนักปลัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางมยุรี โพธิ์น้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางสาวอำพร วังยูโซ๊บ
พนักงานขับรถขยะ
นายนคร วังน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางชลธิดา กะโห้ทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวปราณี กะโห้ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายรุจิกร ถารีพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรพม พฤกษ์ขจร
   
พนักงานจ้างทั่วไปสำนักปลัด
คนงานทั่วไป
นายกฤช ภาคย์สุภาพ
คนงานทั่วไป
นางสาวปทิตตา พวงพิกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายประสูติ อรุณบุตร
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรเจิด พึ่งเสดาะ
คนงานประจำรถขยะ
นายสุชัย สุทธิแย้ม
ยาม
นายสมควร เฉยช้า
พนักงานดับเพลิง
นายอนันต์ หาวัตร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑