Get Adobe Flash player
ข้าราชการ
 
ปลัด อบต. สำเภาล่ม
นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์
รองปลัด อบต.สำเภาล่ม
นางมาลัย เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดศิกัดิ์ คชาไพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเพ็ญประภา อำรุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายเฟาซี แวนิ
เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพูนทรัพย์ พิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางนุสรา ปาทาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวรุณี ทรัพย์เย็น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายฐานิศวร์ สุขพจนี
นิติกรปฏิบัติการ
จ.อ.ภานุพงศ์ ไชยชุมพล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางลมัย รัมมะเพียร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวกาญภัค จิระปภาชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายไพโรจน์ มีชูชีพ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพงษธร ก้อนสมบัต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพงศกร อินทรชิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววิไลพร กิจเจตนี
ครู คศ.1
น.ส.จันทร์จิรา มาประเสริฐ
ลูกจ้างประจำ
นายประวิท แจ่มนิล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอำพร วังยูโซ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมยุรี โพธิ์นอ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนชุมชน
นางสาวปราณี กะโห้ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุกัญญา จินดาวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางอุษา กอเซ็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพ็ญศรี พวงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอติกานต์ ละม้ายวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอดุลย์ สุขรัตน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววารุณี ขันธวิธิ
พนักงานขับรถยนต์
นายรุจิกร ถารีพันธ์
พนักงานขับรถขยะ
นายนคร วังน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นางชลธิดา กะโห้ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรพรหม พฤกษ์ขจร
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิชชุดา รัมมะมุด
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
นายประสูติ อรุณบุตร
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรเจิด พึ่งเสดาะ
คนงานประจำรถขยะ
นายสุชัย สุทธิแย้ม
คนงานประจำรถขยะ
นายธนวัฒน์ วังน้อย
คนงานทั่วไป
นายกฤช ภาคย์สุภาพ
คนงานทั่วไป
นางสาวปทิตตา พวงพิกุล
คนงานทั่วไป
นางสมศรี แจ่มนิล
ยาม
นายมานัส ธงชัย
คนงานตัดหญ้า
นายสุชาติ เกศาสตร
คนงานตัดหญ้า
นายสุพล ขาวเนตร
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายฤทธิพร อินทโร
คนงานประจำรถขยะ
นายซาฟีอี ขันธมาส
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมนตรี บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประวุธุ วลาพุฒ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวรพงศ์ อินทรนัส
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมศกัดิ์ พลับพลาทอง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิพร อินทโร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิชาติ มีสมกรณ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอิศเรศ เพชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวพรลดา ธรรมกูล
เจ้าหน้าที่ประปา
นายมูฮำหมัด ธาระภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑