วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ พิทักษ์

ติดต่อ: 081-1711568

 
EditRegion2

 

ข้อมูลหมู่บ้าน

๑.  จำนวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ๑,๗๐๗ หลังคาเรือน  ดังนี้


หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
หมู่ที่ ๑ บ้านโปรตุเกส  นายอิทธิพงษ์  ปูเต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านดิน นายศักดา รามภาพ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านคานเรือ นายชัยรัตน์  พัฒนาอุตสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านบางกะจะ   นางสาวธนาพร สุรพงษ์พิทักษ์   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านสำเภาล่ม นายศราวุธ    อินทโร 

กำนัน

หมู่ที่ ๖ บ้านคลองคูจาม นายชูชาติ  ขันธพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองคูจาม  นายหวัง  จันทะนิตย์  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านพุทไธศวรรย์ นายวิศณุ จันโท   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านดงตาล นายสมลักษณ์  ขันธศักดิ์  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที ๑๐ บ้านญวน นางจันทนา ห่อทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านญวณ  นายสนธยา หอมประทุม ผู้ใหญ่บ้าน

 

๒.  ข้อมูลประชากร

     ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ  เดือน มกราคม ๒๕๖๕ มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  ๖,๘๒๔ คน  แยกเป็นชาย  ๓.๕๑๘  คน หญิง ๓,๕๐๖  คน   ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  ๑,๑๐๔  คน  / ตารางกิโลเมตร

 

หมู่ที่

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน
(หลังคาเรือน)

ชาย

หญิง

รวม

๔๘๔

๕๒๘

๑,๑๐๒

๒๕๔

๙๐

๙๔

๑๘๔

๕๙

๖๐

๘๔

๑๔๔

๕๘

๓๐๐

๓๒๑

๖๒๑

๑๕๖

๔๗๕

๔๙๖

๙๗๑

๒๔๐

๕๐๓

๕๖๑

๑,๖๐๔

๒๓๗

๕๔๒

๕๒๓

๑,๐๖๕

๒๔๘

๑๖๒

๑๘๗

๓๔๙

๑๓๓

๔๑๖

๔๔๑

๘๕๗

๑๗๐

๑๐

๑๑๖

๑๑๑

๒๒๗

๖๖

๑๑

๑๗๐

๑๖๐

๓๓๐

๘๖

รวม

๓,๓๑๘

๓,๕๐๖

๖,๘๔๒

๑,๗๐๗

 

๓.  อาชีพและรายได้

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  รองลงมาทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย รับราชการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐.-บาทต่อปี (จปฐ.ปี ๒๕๕๗)

 

๔.  ศาสนา

       ประชากรในตำบล  นับถือศาสนาพุทธ  อิสลาม  และคริสต์    โดยแยกเป็น

 • ราษฎรหมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๘        นับถือศาสนาพุทธ
 • ราษฎรหมู่ที่ ๑, ๖, ๗, ๙            นับถือศาสนาอิสลาม
 • ราษฎรหมู่ที่  ๑๐, ๑๑                นับถือศาสนาคริสต์

๕. สภาพทางเศรษฐกิจ

      หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

 • โรงสี จำนวน ๑ แห่ง
 • ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน ๖ แห่ง
 • คานเรือ จำนวน ๒ แห่ง
 • ร้านขายของ , อาหาร จำนวน ๖๗ แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง
 • หอพัก จำนวน ๑๒ แห่ง
 • บ้านเช่า จำนวน ๘ แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ จำนวน  ๗ แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ แห่ง
 • ร้านทำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๒ แห่ง

๖. สาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ %


๗. สถาบันการศึกษา

 • โรงเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร

 • โรงเรียนประถมศึกษา  -  มัธยมศึกษา  จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

  • โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร  หมู่ที่ ๔

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทไธศวรรย์  หมู่ที่ ๘

๘. สถาบันทางศาสนา

 • มีจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ วัดบางกะจะ วัดขุนพรหม วัดนางกุย วัดพุทไธศวรรย์
 • มัสยิดมีจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ มัสยิดกลาง มัสยิดอิสลามวัฒนา มัสยิดอาลียินนูรอย์ มัสยิดอะห์มาดียะฮ์  ตุลซอลีฮา  มัสยิดนูรุนอิบาคะฮี

 • โบสถ์ ๑ แห่งคือ โบสถ์ยอแซฟ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑