วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ พิทักษ์

ติดต่อ: 081-1711568

 
EditRegion2

 

ประวัติความเป็นมา

       จากคำบอกเล่าในอดีต กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับประเทศจีน และได้เกิดความผูกพันที่กลายเป็นตำนานแห่งความรัก ซึ่งสร้างเหตุการณ์อันสำคัญเป็นจุดกำเนิดของตำบลสำเภาล่ม เจ้าชายสายน้ำผึ้งได้มีความรักกับลูกสาวเจ้าเมืองจีน ชื่อ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งเจ้าชายพามากรุงศรีอยุธยาโดยทางเรือเมื่อมาถึงบริเวณวัดพนัญเชิง เจ้าแม่สร้อยดอกหมากได้ทดลองใจโดยให้เจ้าชายเอาวอมารับเพื่อให้สมเกียรติ และเป็นการยกย่องแต่เจ้าชายตอบไปทำนองว่าไม่จำเป็นเพราะเดินทางมาด้วยกันก็ควรเดินทางเข้าวังพร้อมกันและเจ้าชายเข้าวังไปพระองค์เดียว (แต่คาดว่าถึงอย่างไรด้วยความรักเจ้าชายก็คงไปเตรียมวอมา) เมื่อได้รับคำตอบเชิงปฏิเสธ พระนางจึงเสียใจและกลั้นใจตายด้วยท่าทางที่ไว้เชิง จึงได้มีการสร้างวัดเป็นอนุสรณ์ ชื่อ “วัดพระนางเชิง” ปัจจุบันคือวัดพนัญเชิง ส่วนทหารในเรือพร้อมใจกันเจาะเรือสำเภาเพื่อทำลายชีวิตตนเองตามเจ้านายไปและกระแสน้ำได้พัดเอาเรือสำเภาไปล่มอีกฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเรียกขานกันต่อมาว่า “ตำบลสำเภาล่ม”

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนา

๑.   วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

 

         “บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  บูรณาการทุกส่วน  ชาวประชาล้วนอยู่ดีมีความปลอดภัย”

 

๒.  พันธกิจการพัฒนา

  • การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  • การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑