วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ พิทักษ์

ติดต่อ: 081-1711568

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

4
ต.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 04-10-2022 16:11:33 น.
4
ต.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 04-10-2022 10:08:07 น.
30
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 30-09-2022 11:36:38 น.
30
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 30-09-2022 11:27:05 น.
29
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 29-09-2022 14:25:18 น.
29
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 29-09-2022 12:30:08 น.
29
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 29-09-2022 11:22:02 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 1285
ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 โดยมีนายมายิด ขันธมะ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่เ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีขึ้น และหวังว่าสตรีตำบลสำเภาล่ม จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนของตนเองต่อไป

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงทิวลิป”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงทิวลิป” เพื่อช่วยเหลือแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ให้มีอาชีพมีรายได้สำหรับการดำรงชีพและ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วงก

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลสำเภาล่ม โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑

เว็ปไซต์ www.sampaolom.go.th

E-Mail:sampaolom.701216@gmail.com