วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

9
ธ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-12-2019 13:12:48 น.
6
ธ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 06-12-2019 10:16:37 น.
4
ธ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 04-12-2019 16:27:06 น.
26
พ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 26-11-2019 10:01:11 น.
21
พ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 21-11-2019 14:46:56 น.
21
พ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 21-11-2019 14:44:51 น.
19
พ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 19-11-2019 15:34:33 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 303
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หมู่บ้านและประชาชน ร่วมกับขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่ว

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์เพื่อให้ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด รวมทั้งห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล สำเภาล่มมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้อ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ตำบลสำเภาล่ม และประชาชนตำบลสำเภาล่มมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อส่งเสริมให้ตำบลสำเภาล่ม และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อ

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีจิตสำนึกที่ดีใส่ใจและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑