วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

24
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 24-07-2019 10:36:00 น.
23
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 23-07-2019 16:31:26 น.
15
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 15-07-2019 15:35:14 น.
15
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 15-07-2019 14:09:45 น.
11
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-07-2019 16:34:05 น.
11
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-07-2019 12:56:23 น.
4
ก.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 04-07-2019 15:45:18 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 207
ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ”ต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วม กันคิด ร่วมกันทำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการ“มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สุขภาพร่ายกาย จิตใจ และเพื่อให้

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี มีความรู้ความเข้าใจแนวค

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีจิตสำนึกที่ดีใส่ใจและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑