วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมเกียรติ พิทักษ์

ติดต่อ: 081-1711568

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

24
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 24-03-2023 10:58:29 น.
24
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 24-03-2023 10:43:01 น.
24
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 24-03-2023 08:56:08 น.
23
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 23-03-2023 15:11:46 น.
23
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 23-03-2023 11:32:59 น.
22
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 22-03-2023 15:52:50 น.
22
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 22-03-2023 15:32:23 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 1478
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปี 2566

วันที่ 30-31 ม.ค. 2566 อบต.สำเภาล่มร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน องค์กรต่างๆ นักเรียน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน

โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลล่มได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของปร

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจะดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หมู่บ้านและประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

หมู่ที่ 3 ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๙๕๐-๙๗๕ แฟ็กช ๐-๓๕๙๕๐-๙๘๕

E-mail : sampaolom.701216@gmail.com