วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

11
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-06-2019 17:00:57 น.
11
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 11-06-2019 15:05:34 น.
10
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 10-06-2019 16:29:54 น.
6
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 06-06-2019 16:58:24 น.
30
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 30-05-2019 15:30:04 น.
30
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 30-05-2019 15:29:30 น.
30
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 30-05-2019 15:26:28 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 193
ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ”ต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วม กันคิด ร่วมกันทำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการ“มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สุขภาพร่ายกาย จิตใจ และเพื่อให้

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี มีความรู้ความเข้าใจแนวค

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีจิตสำนึกที่ดีใส่ใจและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑