วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

18
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 18-09-2019 13:15:13 น.
18
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 18-09-2019 13:10:49 น.
17
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 17-09-2019 13:59:41 น.
17
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 17-09-2019 13:54:05 น.
16
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 16-09-2019 12:53:22 น.
16
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 16-09-2019 10:44:51 น.
13
ก.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 13-09-2019 16:25:24 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 255
ภาพกิจกรรม

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำเดือนกันยายน 2562

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจและเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีค

โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลสำเภาล่ม วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ หมู่ที่ 8

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ”ต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วม กันคิด ร่วมกันทำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการ“มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สุขภาพร่ายกาย จิตใจ และเพื่อให้

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑