วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

20
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 20-02-2019 13:59:12 น.
15
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 15-02-2019 09:01:22 น.
14
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 14-02-2019 14:30:15 น.
8
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-02-2019 13:50:54 น.
8
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-02-2019 09:16:40 น.
7
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 07-02-2019 15:27:36 น.
7
ก.พ.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 07-02-2019 15:26:12 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 138
ภาพกิจกรรม

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี มีความรู้ความเข้าใจแนวค

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีจิตสำนึกที่ดีใส่ใจและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตามหลักการ ๓Rs ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มและเจ้าหน้าที่รพ.สต.สำเภาล่มและฝ่ายปกครอง อสม. ร่วมแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑