วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

14
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 14-03-2019 11:12:19 น.
13
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 13-03-2019 16:08:32 น.
13
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 13-03-2019 15:48:46 น.
13
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 13-03-2019 14:00:00 น.
12
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 12-03-2019 13:28:47 น.
6
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 06-03-2019 15:53:35 น.
6
มี.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 06-03-2019 14:16:33 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 156
ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการ“มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สุขภาพร่ายกาย จิตใจ และเพื่อให้

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี มีความรู้ความเข้าใจแนวค

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีจิตสำนึกที่ดีใส่ใจและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตามหลักการ ๓Rs ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑