วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 

 

ข่าวสาร อบต. สำเภาล่ม

9
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-04-2021 10:57:54 น.
9
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-04-2021 10:57:19 น.
8
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-04-2021 18:49:29 น.
8
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-04-2021 17:53:58 น.
8
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-04-2021 16:56:56 น.
8
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-04-2021 15:22:41 น.
8
เม.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-04-2021 11:36:04 น.
 รายการที่ 1 ถึง 7 ทั้งหมด 717
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมไซน่าทาวน์ ๘๐๐ ปี หมู่ที่ ๕ ตำบลสำเภาล่ม และศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด เรื่อง บทบาทของสตรีในการพัฒนา

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมขายสินค้าออนไลน์”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมขายสินค้าออนไลน์” ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ "ไม่ล้มไม่ลืมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย" และเพื่อให้ผู้สูงอายุ

ประชุมสมาชิกสมัยสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ประจำปี 2563

ประชุมสมาชิกสมัยสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด” ตำบลสำเภาล่ม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายชาญชัย ถารีพันธ์ นายกอบต.สำเภาล่ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด” ตำบลสำเภาล่ม ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ พร้อม ร.ต.อ. ประสบศักดิ์ จันทาวุฒ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑