Get Adobe Flash player
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
13
ก.ค.
 By นายอำนาจ แก้วภูผา  - ปรับปรุงเมื่อ : 13-07-2020 10:17:01 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑