Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
มิ.ย.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 07-06-2016 09:18:19 น.
แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑