Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ธ.ค.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 01-12-2015 15:48:35 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑