Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
พ.ย.
 By Administrator  - ปรับปรุงเมื่อ : 20-11-2015 16:11:21 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑