Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
พ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 08-11-2018 09:17:51 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตามหลักการ ๓Rs ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑