Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
มิ.ย.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 09-06-2022 10:33:54 น.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เรื่อง รณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม และถุงพลาสติก ..................................................... ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑