Get Adobe Flash player
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
26
พ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 26-05-2022 11:41:28 น.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สำเภาล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑