Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ธ.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 02-12-2021 14:17:19 น.
หน้าที่ของผู้สมัคร หลังวันเลือกตั้ง โดยสรุป 1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.อบต.และสมัครนายกอบต.ทุกคน ต้องทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครยื่นต่อ ผอ.กต.จังหวัดภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ดูกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 62 ดูระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑