Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ต.ค.
 By เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล  - ปรับปรุงเมื่อ : 15-10-2021 14:32:18 น.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ตามด้านล่างนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑