วัดพุทไธศวรรย์
Bootstrap Slider
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชาญชัย ถารีพันธ์

 
EditRegion2

 

สภาพโดยทั่วไป

๑. ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๙  หมู่ที่ ๕  ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา   ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร   มีเนื้อที่โดยประมาณ ๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๘๖๖ ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเกาะเรียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

๒.  สภาพภูมิประเทศ

 

     มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน

 

๓.  การคมนาคม

     สภาพการสัญจรระหว่างตำบลสำเภาล่มกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยมีรถประจำทาง (รถสองแถว) และรถตุ๊กๆ รับจ้าง   ผ่านพื้นที่ตำบลใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๕ นาที หรือโดยสารเรือ ข้ามฟาก ซึ่งจะใช้เวลาเพียง ๕ นาที

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑