Get Adobe Flash player
ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
หัวข้อ : แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสำเภาล่ม
คำอธิบาย: ขอข้อมูลประวัติแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสำเภาล่ม  
by: นายสมพร ฆ้องวงศ์ - วันที่: 2017-06-23 15:02:06
ตอบคำถามจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1
By วันที่ตอบ :   

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑