Get Adobe Flash player
โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑