Get Adobe Flash player
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑