Get Adobe Flash player
โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑