Get Adobe Flash player
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑