Get Adobe Flash player
แฟ้มภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลสำเภาล่ม โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้

ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.สำเภาล่ม จับมือพันธมิตรชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคม แจกถุงยังชีพและข้าวกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง ณ โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลสำเภาล่ม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

คณะผู้บริหารร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเหล่าจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านโปรตุเกส ตำบลสำเภาล่ม

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.สำเภาล่มร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมทำกิจกรรม"เราทำความดีด้วยหัวใจ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามแก่สัปปุรุษ

นายชาญชัย ถารีพันธ์ นายก อบต.สำเภาล่ม และ ร.ต.อ.ประสบศักดิ์ จันทาวุฒิ รองนายก อบต.สำเภาล่ม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยอิหม่ามจักรกฤษณ์ เส้นขาว ประจำมัสยิดอาลียินนูรอยด์ เข้าร่วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามแก่สัปปุรุษและปรับเจตคติให้ดำรงตนอย่างสง่
Previous | Records 11 to 20 of 115 | Next

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑