Get Adobe Flash player
แฟ้มภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปี 2566

วันที่ 30-31 ม.ค. 2566 อบต.สำเภาล่มร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน องค์กรต่างๆ นักเรียน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน

โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลล่มได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของปร

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มจะดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หมู่บ้านและประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมก

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ "ไม่ล้มไม่ลืมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย" และเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 โดยมีนายมายิด ขันธมะ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่เ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีขึ้น และหวังว่าสตรีตำบลสำเภาล่ม จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนของตนเองต่อไป

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงทิวลิป”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงทิวลิป” เพื่อช่วยเหลือแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ให้มีอาชีพมีรายได้สำหรับการดำรงชีพและ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วงก
Previous | Records 1 to 10 of 115 | Next

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑