Get Adobe Flash player
แฟ้มภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการบริหารสมองและความจำ และให้ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.สำเภาล่ม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม​ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยได้รับเกียรติจาก นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำ

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

องค์กรบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มส่งตัวเเทนเข้าร่วม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้สูงอายุ แลการออมและการทำน้ำยาล้างจานใช้เองในครัวเรือน

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก ผ้าด้นมือ”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าปิ๊กแป๊ก ผ้าด้นมือ” ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามหลักธรรมของศาสนา กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 เมษายน 2566 อบต.สำเภาล่มจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบางกะจะ และ ลานหน้าโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โดยมี นายสมเกียรติ พิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เป็นประธานเปิดงาน“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ”

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วยการขจัดความเครียดของผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยื่น ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม การประชุมและลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของพื้นที่ เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ดำเนินประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยมีนายสมเกียรติ พิทักษ์ นายก อบต.สำเภาล่ม ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”
Previous | Records 1 to 10 of 125 | Next

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑