Get Adobe Flash player
แฟ้มภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 โดยมีนายมายิด ขันธมะ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่เ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีขึ้น และหวังว่าสตรีตำบลสำเภาล่ม จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนของตนเองต่อไป

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงทิวลิป”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงทิวลิป” เพื่อช่วยเหลือแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ให้มีอาชีพมีรายได้สำหรับการดำรงชีพและ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วงก

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลสำเภาล่ม โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้

ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.สำเภาล่ม จับมือพันธมิตรชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคม แจกถุงยังชีพและข้าวกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง ณ โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลสำเภาล่ม
Previous | Records 1 to 10 of 109 | Next

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑