Get Adobe Flash player
แฟ้มภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ”ต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วม กันคิด ร่วมกันทำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้โครงการ“มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่สุขภาพร่ายกาย จิตใจ และเพื่อให้

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี มีความรู้ความเข้าใจแนวค

โครงการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลสำเภาล่มมีจิตสำนึกที่ดีใส่ใจและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตามหลักการ ๓Rs ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มและเจ้าหน้าที่รพ.สต.สำเภาล่มและฝ่ายปกครอง อสม. ร่วมแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.สำเภาล่ม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงเขตพื้นที่ตำบลสำเภาล่ม จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัพระนค

ประชุมสมาชิกสมัยสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ประจำปี ๒๕๖๑

เพื่อชี้แจงแนวทางสภาเด็กและเยาวชน เพื่อชี้แจงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เพื่อติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน สรุปรายงานผลการร่างข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำเภาล่ม
Previous | Records 1 to 10 of 45 | Next

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : ๐-๓๕๗๐-๑๒๑๖ แฟ็กช ๐-๓๕๗๐-๑๕๗๑